طراحی مراکز مطالعات توسعه آموزش و تکنولوژی آموزشی

به مرکز مطالعات و توسعه آموزش خوش آمدید. هدف ما کمک به آشنایی با  مراکز مطالعات و توسعه آموزش و کمک به طراحی و گسترش این مراکز و همچنین مراکز تکنولوژی آموزشی می باشد.

سید امین موافقی ( کارشناس تکنولوژی آموزشی)